NAGRODA SUSTAINABILITY AWARD 2021

Przekształć cele zrównoważonego rozwoju w konkretne rozwiązania i możliwości!

 

 
KONTEKST I CELE

European Conferences United z siedzibą  w Krakowie, 30-331 , adres ul. Ludwinowska 7/16 (zwana dalej ECU ) wraz ze swoimi partnerami pragnie podnieść świadomość na temat zrównoważonego rozwoju, prezentując największych innowatorów, mobilizatorów i komunikatorów, jednocześnie świętując osiągnięcia sektora handlu detalicznego i FMCG w Polsce poprzez przyznanie Sustainability Award.  

Aby podnieść świadomość na temat zrównoważonego rozwoju, ECU organizuje akcje promocyjne w celu przyznania  nagrody Sustainability Award, która będzie przyznawana corocznie detalistom spożywczym i firmom z branży FMCG i wyróżniać inicjatywy i projekty, które w znaczący sposób przyczyniają się do zrównoważonego rozwoju.  

Nagroda Zrównoważonego Rozwoju ECU jest prestiżowym wyróżnieniem dla wszystkich tych, którzy wprowadzają zasady zrównoważonego rozwoju do swoich działań, operacji i codziennych praktyk. Nagroda ma charakter niematerialny i przynosi dużą rozpoznawalność w postaci zwiększonego zainteresowania opinii publicznej i wzmożonej obecności w mediach.  

Zwycięzcy zostaną ogłoszeni podczas European Circular Retail Congress, który odbędzie się w dniach 27 i 28 października 2021 roku w Warszawie.

 

NAGRODA SUSTAINABILITY AWARD 2021 - ZASADY KONKURSU

Inicjatywy, które ubiegają się o Sustainability Award muszą uwzględniać trzy wymiary zrównoważonego rozwoju (środowiskowy, ekonomiczny, społeczny):

 • Zarządzanie środowiskiem: zdolność do korzystania z zasobów naturalnych bez naruszania równowagi i integralności ekosystemów. Obejmuje to redukcję zanieczyszczeń, śladu węglowego, odpadów opakowaniowych, zużycia wody oraz wszelkie działania, które poprawiają ogólny wpływ na środowisko.
 •  Efektywność ekonomiczna: efektywność działań gospodarczych i technologicznych, promowanie inwestycji i produktywności, wzrost gospodarczy, potencjał wyników gospodarczych. Działania, które mieszczą się w ramach efektywności ekonomicznej obejmują zgodność z przepisami, właściwe zarządzanie i zarządzanie ryzykiem. W kontekście Nagrody Sustainability Award inicjatywy muszą prowadzić do pozytywnego wyniku ekonomicznego.
 • Solidarność społeczna: równe szanse dla ludzi, dobrobyt, jakość życia i zrównoważony rozwój człowieka. W kontekście nagrody Sustainability Award duży nacisk na jakość życia; W jaki sposób inicjatywa poprawiła jakość życia konsumentów i/lub pracowników?

 

ZASADY UCZESTNICTWA

 

Kto może wziąć udział?

Proces składania wniosków jest otwarty dla 3 kategorii interesariuszy:

 • Sieci handlowych FMCG
 • Firm FMCG
 • Dostawców rozwiązań dla handlu detalicznego/FMCG

 

Zwycięzcami Sustainability Award są  podmioty niebędące osobami fizycznymi (np. spółki) i posiadające swoją siedzibę w Polsce, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, których wewnętrznie stosowane polityki i procedury nie sprzeciwiają się ich udziałowi w przedsięwzięciach takich jak niniejsze, będące objęte zakresem regulaminu. Dla celów Sustainability Award, 3 kategorie interesariuszy są zdefiniowane w następujący sposób:  


Sieci handlowe FMCG

Firmy prowadzące co najmniej 10 sklepów detalicznych, supermarkety i hipermarkety oraz wszelkie inne istniejące lub przyszłe formaty sklepów, których przeważającą działalnością jest sprzedaż detaliczna produktów FMCG.  


Firmy FMCG

Producenci i dystrybutorzy towarów nietrwałych (Consumer Packaged Goods) lub towarów, które mają krótki okres użytkowania i są konsumowane w szybkim tempie, którzy sprzedają swoje produkty za pośrednictwem co najmniej jednej sieci detalicznej FMCG, jak zdefiniowano powyżej. Przykłady obejmują nietrwałe artykuły gospodarstwa domowego, takie jak pakowana żywność, napoje, przybory toaletowe, słodycze, kosmetyki, leki bez recepty, towary suche i inne towary konsumpcyjne.  


Dostawcy rozwiązań dla handlu detalicznego/FMCG

Dostawca rozwiązań Retail/FMCG to sprzedawca, dostawca usług lub odsprzedawca z wartością dodaną (VAR), który kompleksowo zajmuje się potrzebami projektowymi detalistów i/lub firm FMCG w sposób, który wyraźnie wspiera cele zrównoważonego rozwoju swoich klientów.

 

Nagrody

W edycji nagród ECU za zrównoważony rozwój w 2021 roku przyznanych zostanie łącznie 9 nagród, po trzy w każdej kategorii (Złoto, Srebro, Brąz), a ponadto specjalne wyróżnienia mogą zostać przyznane za projekty z określonych dziedzin biznesu (np. Łańcuch Dostaw).   


Składanie projektów  

Kwalifikujące się projekty

 •  Zgłaszane projekty / inicjatywy mogą dotyczyć wyłącznie działań, które miały miejsce w ciągu ostatnich 12 miesięcy lub są w trakcie realizacji, a inicjatywy muszą być realizowane w Polsce. 
 •  Zgłaszane projekty/inicjatywy muszą odnosić się do trzech wymiarów zrównoważonego rozwoju (środowiskowego, ekonomicznego i społecznego)
 • Prezentowane projekty / inicjatywy mogą dotyczyć każdego aspektu działalności firmy, w tym produkcji, opakowań, łańcucha dostaw i funkcjonowania sklepu.

 

Proces aplikacji

 • Ostateczne wnioski należy przesłać na przeznaczoną do tego celu skrzynkę pocztową; sustainability-awards@conferences-united.com Wnioskodawca otrzyma potwierdzenie e-mailem, że wniosek został przyjęty.
 • Wnioski muszą być czytelne, dostępne i możliwe do wydrukowania.
 • Wnioski mogą być wypełniane i przetwarzane przez każdego przedstawiciela uczestnika. Wniosek przed złożeniem i przesłaniem w wersji elektronicznej wymaga podpisu starszego przedstawiciela organizacji wnioskującej.
 • Firma może złożyć kilka wniosków na różne projekty / inicjatywy

 

 Wnioski muszą być wypełnione w języku polskim  


Struktura wniosku

Wniosek musi zawierać obowiązkową sekcję dotyczącą kwalifikowalności (Część A), streszczenie (Część B) oraz opis trwałego projektu (Część C). Kwestia praw autorskich do projektów, ich upublicznienia, ewentualnego dalszego wykorzystania zostanie uzgodniona między stronami – ECU oraz zwycięzcą osobnym dokumentem.  

W części A, sekcja kwalifikowalności, wnioskodawca powinien; 


 •  Wskaż kategorię, do której aplikuje (sieci handlowe FMCG, firmy FMCG lub dostawcy rozwiązań dla handlu detalicznego/COG). 
 •  Potwierdzić, że przedłożony projekt / inicjatywa może być oceniony pod względem jego realizacji (tj. że dostępne są konkretne wyniki projektu)
 • Potwierdzić, że zgłoszony projekt/inicjatywa odnosi się do trzech wymiarów zrównoważonego rozwoju (środowiskowego, ekonomicznego i społecznego).

 

W części B wnioskodawca jest proszony o przedstawienie streszczenia opisującego kontekst projektu/inicjatywy, jego znaczenie, skuteczność, możliwość przeniesienia i podejście partnerskie, a także motywację wniosku (dlaczego projekt powinien być uznany za potencjalnego zwycięzcę). Całkowity limit stron dla streszczenia wynosi 2 strony (maksymalnie 1000 słów).  


W części C, Opis Projektu Trwałego, wnioskodawca jest proszony o opisanie projektu/inicjatywy, która jest zgłaszana.   

Część C składa się z 4 sekcji;


 1. Kontekst: Opis projektu/inicjatywy
 2. Istotność i skuteczność: Dowody na to, że projekt/inicjatywa przyczynił się do zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstwa.
 3. Możliwość przeniesienia: Dowody na to, że rezultaty są możliwe do przeniesienia i zastosowania w innych projektach/inicjatywach
 4. Partnerstwo: Wskazanie partnerstwa / współpracy z osobami trzecimi przy realizacji projektu / inicjatywy (komu jeszcze należy przypisać sukces projektu i jak ważna była ta współpraca)

 

Całkowity limit stron dla części C wynosi 10 stron (5 000 słów).  

Opcjonalnie: Wnioskodawcy mogą załączyć próbki/przykłady rezultatów swojego projektu na poparcie twierdzeń zawartych we wniosku (np. prezentacje, filmy, materiały graficzne, strony internetowe, dokumenty itp.) Kwestia praw autorskich do projektów, ich upublicznienia, ewentualnego dalszego wykorzystania zostanie uzgodniona między stronami – ECU oraz zwycięzcą osobnym dokumentem.  

Ważne wskazówki

 • Wniosek zostanie oceniony na podstawie jakości samego wniosku (część A, B i C), a nie dokumentów uzupełniających; wszystkie istotne informacje należy zatem zamieścić w samym wniosku (część A, B i C).
 • Jury analizuje wyłącznie prawidłowo złożone zgłoszenie i nie bierze pod uwagę żadnych innych czynników ani wiedzy o firmie zgłaszającej. W szczególnych wypadkach gdy dwie firmy zdobędą tyle samo głosów i niemożliwym będzie wyłonienie zwycięzcy kandydaci mogą zostać poproszeni o dostarczenie dodatkowej dokumentacji tj.  prezentacje, filmy, materiały graficzne, strony internetowe, dokumenty itp.)  

 

Proces selekcji

Po upływie terminu zgłoszeń, rada programowa European Circular Retail Congress która pełni rolę ciała doradczego i eksperckiego dla ECU w kwestiach związanych z ECRC wraz z ECU powoła niezależne jury składające się z co najmniej 5 ekspertów, w tym przedstawicieli partnerów nagrody stosownie dla danej kategorii nagrody. Skład rady programowej dostępny jest na stronie https://circular-retail.eu/ 

Wszyscy jurorzy zostaną wybrani ze względu na ich szczególne doświadczenie i wiedzę oraz fakt, że są starszymi i wpływowymi przedstawicielami branży detalicznej.  

Rada programowa zadba o to, aby nie było konfliktu interesów pomiędzy prezentowanymi projektami a poszczególnymi członkami jury oraz aby jury posiadało wystarczającą wiedzę do oceny wniosków.  

Po sprawdzeniu kwalifikowalności nastąpi dwuetapowy proces selekcji w oparciu o trzy wymiary zrównoważonego rozwoju (środowiskowy, ekonomiczny, społeczny)

 1. W fazie preselekcji, każdy z członków jury oceni streszczenie (część B wniosku) oraz Opis Projektu Trwałego (część C wniosku). Jury będzie miało dostęp wyłącznie do  informacji, którego podmiotu wniosek dotyczy. Każdy członek jury przygotuje krótką listę i ranking wyróżniających się zgłoszeń w każdej kategorii oraz krótkie uzasadnienie dla wybranego zgłoszenia. Dokładna liczba zakwalifikowanych zgłoszeń zostanie ustalona przez jury i będzie zależeć od całkowitej liczby zgłoszeń. 
 2. W rundzie finałowej jury decyduje o wyborze zwycięzców na podstawie wspólnej krótkiej listy sporządzonej przez poszczególnych członków jury zawierającej wyłącznie podmioty wskazane jako najlepsze. Jury wybierze zwycięzców jednogłośnie. Jeśli nie uda się osiągnąć jednomyślności lub z przypadku remisu jurorzy wybiorą zwycięzców spośród kandydatów wybranych przez każdego członka jury i ocenionego jako najlepszy.

 

Harmonogram i terminy

 • Ostateczne wnioski można składać najpóźniej do 1 października 2021 roku.
 • Ocena preselekcyjna ma się odbyć w terminie od 2 października do 8 października 2021 r.
 • Ostateczna ocena Jury planowana jest w terminie 11-15 października 2021 r.

 

Ogłoszenie zwycięzców

Zwycięzcy nagrody ECU 2021 Sustainability Award zostaną ogłoszeni 27 października 2021 r. podczas ceremonii zorganizowanej w trakcie European Circular Retail Congress w Warszawie. Przedstawiciele wszystkich uczestników konkursu otrzymają zaproszenie do wzięcia udziału w uroczystej gali.  


Obowiązki zwycięzców

Zgłaszając swój udział w konkursie Sustainability Award 2021, laureaci zobowiązują się do:

 • Promowania nagrody i jej wyników poprzez dostarczanie ukierunkowanych informacji różnym grupom odbiorców (w tym mediom i opinii publicznej) w strategiczny i skuteczny sposób określony osobnym uzgodnieniem między ECU a przedstawicielem zwycięzcy
 • Wyznaczenie przedstawiciela wyższego szczebla, który weźmie udział w ceremonii wręczenia nagród w dniu 27 października 2021 r. i odbierze nagrodę przed uczestnikami European Circular Retail Congress.
 • Przyznanie European Conferences United i jej partnerom prawo do wykorzystywania, w celach komunikacyjnych i promocyjnych, informacji dotyczących projektu/inicjatywy, dokumentów, a w szczególności streszczeń, jak również wszelkich innych materiałów, takich jak zdjęcia lub materiały audiowizualne, otrzymane od uczestników (w tym w formie elektronicznej) Szczegółowy zakres zostanie objęty osobnym porozumieniem między ECU a przedstawicielem zwycięzcy.

 

Reklama

Laureatami Sustainability Award są korporacje, a nie osoby prywatne. Specjalne wyróżnienie może zostać przyznane osobom zaangażowanym w zwycięskie projekty i tylko w przypadku, gdy osoby te wyrażą zgodę na upublicznienie wizerunku, oraz danych osobowych ( imię, nazwisko, stanowisko) oraz po uzyskaniu zgody przedstawiciela wyższego szczebla.  

ECU i jego partnerzy będą promować projekty/inicjatywy zwycięzców poprzez swoje stałe i doraźne kanały medialne, wydarzenia, itp. w wybranych kanałach tj. social mediach oraz na swoich stronach w wyznaczonych miejscach. W przypadku ECU  będzie to LinkedIn oraz strona http://ecu-sustainability-awards.com 


Partnerzy ECU

Partnerzy ECU, którzy otrzymali nagrody ECU Sustainability są ogłaszani na stronie internetowej nagrody; http://ecu-sustainability-awards.com/

 

Dane osobowe

Wnioskodawcy wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez administratora - European Conferences United w celu rozpatrzenia wniosku o przyznanie nagrody, zgodnie z postanowieniami polityki prywatności ECU. Wszelkie inne działania będą objęte osobnym porozumieniem między ECU a wnioskodawcami.  


Unieważnienie konkursu

ECU może unieważnić konkurs lub zdecydować o nieprzyznaniu nagrody w danej kategorii - bez obowiązku wypłaty odszkodowania uczestnikom, jeśli:(a) nie wpłynie żadne zgłoszenie;(b) jury nie wyłoni zwycięzcy.   


Kontakt

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej poświęconej nagrodzie: http://ecu-sustainability-awards.com/