Nagrody ECU za zrównoważony rozwój: niezbędne informacje i często zadawane pytania

 


Witamy w obszernej sekcji często zadawanych pytań dotyczących nagród ECU Sustainability Awards. Informacje te są przeznaczone specjalnie dla osób, które już otrzymały Wytyczne, i opierają się na dodatkowych pytaniach odbiorców tych materiałów. Osobom zainteresowanym uczestnictwem, które nie otrzymały jeszcze Wytycznych, zalecamy złożenie wniosku za pomocą zielonych przycisków na ekranie głównym, aby upewnić się, że posiadają wszystkie informacje niezbędne do pomyślnego rozpatrzenia wniosku.

Aby pomóc sprawnie poruszać się po procesie składania wniosków i udziale w nagrodach, podzieliliśmy informacje na określone kategorie. Kategorie te mają na celu zapewnienie przejrzystości i wsparcia we wszystkich aspektach przyznawania nagród, zapewniając wszystkim wnioskodawcom płynne i świadome doświadczenie:


  • Informacje ogólne
  • Szczegóły dotyczące uczestnictwa i zgłoszeń
  • Proces składania wniosków i potwierdzenie
  • Kwalifikowalność i kategorie projektów
  • Ocenianie i nagrody
  • Widoczność, promocja i korzyści z udziału
  • Dodatkowe informacje


 

Informacje ogólne

 


Jaką definicję „zrównoważonego rozwoju” przyjęto na potrzeby konkursu?
W przypadku nagród ECU Sustainability Awards „zrównoważony rozwój” definiuje się jako rozwój, który zaspokaja potrzeby teraźniejszości, nie zmniejszając możliwości przyszłych pokoleń do zaspokojenia ich własnych potrzeb. Obejmuje to zrównoważone podejście do wzrostu gospodarczego, włączenia społeczeństwa w ten proces i ochronę środowiska, które stanowią trzy filary zrównoważonego rozwoju. Nagrody mają na celu wyróżnienie inicjatyw, które wykazują innowacyjne i skuteczne sposoby włączania tych aspektów do swoich działań, przyczyniając się do bardziej zrównoważonej przyszłości.


 

Szczegóły dotyczące uczestnictwa i zgłoszeń

 

Czy z uczestnictwem w konkursie ECU Sustainability Awards, w tym złożeniem wniosku i uczestnictwem w ceremonii wręczenia nagród, wiążą się jakiekolwiek koszty?
Udział w ECU Sustainability Awards jest całkowicie bezpłatny. Obejmuje to przesłanie zgłoszenia, udział w ceremonii wręczenia nagród wieczorem pierwszego dnia Retail Summit niezależnie od wygranej lub nie, a także prawo do publikacji osiągnięcia – promowania go w mediach. Ceremonia wręczenia nagrody jest wieczornym aspektem Retail Summit, należy jednak pamiętać, że udział w CAŁYM kongresie wiąże się z koniecznością uiszczenia opłaty rejestracyjnej – wykupienia biletu wejściowego.

W jakim języku można składać zgłoszenia do nagród ECU Sustainability Awards?
Zgłoszenia do konkursu ECU Sustainability Awards można dokonać w języku polskim lub angielskim, w zależności od preferencji zgłaszającego.

Czy istnieje specjalny szablon zgłoszeń do nagród ECU Sustainability Awards, czy też uczestnicy mogą przesyłać wniosek w dowolnej?
Nie ma konkretnego szablonu zgłoszeń do nagród ECU Sustainability Awards. Zapewniamy uczestnikom elastyczność w zakresie przedstawiania wniosku, aby najlepiej reprezentować swoje inicjatywy w zakresie zrównoważonego rozwoju. Tym niemniej zgłoszenie powinno zawierać trzy główne elementy: kwalifikowalność i wprowadzenie (część A), podsumowanie inicjatywy (część B) oraz szczegółowy opis projektu (część C). Można przedstawić je w formie pisemnej (doc lub pdf) lub w formie pliku wideo, wybierając metodę, która najskuteczniej przekazuje wpływ i innowacyjność projektu. Takie podejście zachęca do jasnej i wciągającej prezentacji działań na rzecz zrównoważonego rozwoju bez ograniczeń wynikających ze standardowego szablonu, co pozwala na kreatywność i dokładność w przesyłanych zgłoszeniach.

Czy zamiast szczegółowego opisu projektu składającego się z 5000 słów można użyć prezentacji slajdów w ramach zgłoszenia do konkursu ECU Sustainability Awards?
Tak, można zdecydować się na prezentację slajdów jako alternatywę dla szczegółowego opisu projektu na 5000 słów, który stanowi część C zgłoszenia. Ta część ma kluczowe znaczenie dla przekazania głębi i zakresu inicjatywy na rzecz zrównoważonego rozwoju. Jeśli zdecydujesz się na wykorzystanie slajdów, upewnij się, że są one wyczerpujące, ponieważ komisja oceniająca może zażądać dalszych szczegółów dla przejrzystości.

Czy mogę dołączyć film i inne dodatkowe materiały do mojego wniosku o nagrodę ECU Sustainability Awards i w jaki sposób należy je przesłać?
Tak, w przypadku nagród ECU Sustainability Awards można ulepszyć swoją aplikację za pomocą filmu i innych dodatkowych materiałów. Wniosek główny należy złożyć w Word-zie. W przypadku filmu można załączyć go jako oddzielny plik lub dołączyć link do filmu znajdującego się w serwisie YouTube. Można również załączyć lub połączyć inne dodatkowe materiały wspierające zgłoszenie, takie jak raporty, prezentacje lub szczegółowe opisy projektów. Korzystając z linków, rozważ hosting na dostępnych platformach, takich jak Dysk Google lub Dropbox. Upewnij się, że w głównym dokumencie aplikacyjnym znajdują się wyraźne odniesienia do wszystkich dodatkowych materiałów, aby umożliwić osobom oceniającym łatwe zapoznanie się z nimi wraz z zgłoszeniem.


 

Proces składania wniosków i potwierdzenie

 

Co się dzieje po złożeniu wniosku o nagrodę ECU Sustainability Awards? Czy otrzymam potwierdzenie?

Po przesłaniu wniosku do nagrody ECU Sustainability Awards nasz zespół sprawdzi zgłoszenie w ciągu najbliższych dwóch dni roboczych, aby upewnić się, że jest ono zgodne z naszymi kryteriami przyznania nagrody i jest przygotowane do oceny naszego jury. Otrzymasz potwierdzenie przesłania zgłoszenia. Jeśli wniosek pomyślnie przejdzie wstępną weryfikację, zostaniesz powiadomiony, że przechodzi do następnego etapu. Jeśli będziemy potrzebować dodatkowych informacji lub wyjaśnień, aby lepiej zrozumieć zgłoszenie, skontaktujemy się bezpośrednio. Proces ten gwarantuje, że każde zgłoszenie zostanie dokładnie rozpatrzone i spełni standardy niezbędne do oceny jury.

Co się stanie, jeśli moje zgłoszenie zostanie przesłane do nieprawidłowej kategorii lub podkategorii?
Jeśli wniosek zostanie przesłany do niewłaściwej kategorii lub podkategorii w ramach nagrody ECU Sustainability Awards, nie zostanie automatycznie odrzucony. Nasz zespół dokładnie sprawdzi każde zgłoszenie. Jeżeli wniosek będzie lepiej pasował do innej kategorii lub podkategorii ze względu na treść i kryteria, skontaktujemy się z wnioskodawcą. Możesz otrzymać możliwość przeniesienia swojego wniosku do bardziej odpowiedniej kategorii lub podkategorii, co zapewni ocenę projektu w najbardziej odpowiednim kontekście pod kątem jego wysiłków na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Jeżeli jesteśmy zainteresowani udziałem w dwóch lub trzech podkategoriach, czy musimy składać osobne zgłoszenia dla każdej z nich?
Tak, jeśli planujesz uczestniczyć w kilku podkategoriach, musisz przygotować i złożyć osobny wniosek dla każdej podkategorii. Dzięki temu każdy projekt będzie oceniany niezależnie, co zwiększy szanse na sukces w konkursie.

Czy możliwe jest uwzględnienie wielu aspektów zrównoważonego rozwoju w jednym wniosku w kategoriach operacyjnych i komercyjnych?
Tak, możliwe jest uwzględnienie wielu aspektów zrównoważonego rozwoju w jednym wniosku, zarówno w kategorii operacyjnej, jak i komercyjnej, o ile stanowią one część jednego nadrzędnego projektu. Takie podejście pozwala przedstawić kompleksowy obraz wysiłków na rzecz zrównoważonego rozwoju, szczegółowo opisując, w jaki sposób różne inicjatywy są ze sobą powiązane i przyczyniają się do osiągnięcia ogólnych celów zrównoważonego rozwoju projektu. Proces aplikacyjny uwzględnia tę elastyczność, oferując uczestnikom możliwość wykazania szerokiego zaangażowania na rzecz zrównoważonego rozwoju w ramach jednego zgłoszenia.


Czy wniosek może złożyć w imieniu firmy realizującej projekt agencja zewnętrzna?
Tak, wniosek o nagrodę ECU Sustainability Awards może złożyć zewnętrzna agencja lub przedstawiciel w imieniu firmy realizującej projekt. Jest to powszechna praktyka, szczególnie w przypadku firm współpracujących z agencjami w zakresie marketingu, komunikacji lub doradztwa w zakresie zrównoważonego rozwoju. Agencja powinna dopilnować, aby zgłoszenie dokładnie odzwierciedlało osiągnięcia projektu i było przygotowane z uwzględnieniem wyczerpujących szczegółów zgodnie z wymogami kryteriów przyznawania finansowania. Istotne jest, aby agencja posiadała zgodę firmy wdrażającej na złożenie wniosku oraz mogła zapewnić wszelkie niezbędne informacje i dokumentację dotyczącą projektu.


Jeśli projekt realizowany jest wspólnie przez detalistę lub firmę FMCG i dostawcę rozwiązań, kto może złożyć wniosek i w jaki sposób będą przyznawane nagrody?
Zarówno sprzedawca detaliczny lub firma FMCG, jak i dostawca rozwiązań mogą złożyć wniosek na ten sam projekt i istnieje możliwość wygrania w dwóch różnych kategoriach. Sprzedawca FMCG będzie oceniany na podstawie całego zakresu projektu, łącznie ze wszystkimi jego aspektami i wynikami. I odwrotnie, zgłoszenie dostawcy rozwiązań będzie oceniane konkretnie na podstawie części projektu, za którą był on odpowiedzialny. Podejście to pozwala na zróżnicowane uznanie wkładu każdego podmiotu w ogólny sukces projektu, podkreślając wspólny wysiłek i indywidualne doskonałości w ramach wspólnej inicjatywy. 

Kwalifikowalność i kategorie projektów

 

Czy projekt musi być realizowany w Polsce, czy można go zrealizować w innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej (CEE)?

Projekty zgłaszane do nagród ECU Sustainability Awards nie ograniczają się wyłącznie do Polski; można składać projekt realizowany w dowolnym kraju Europy Środkowo-Wschodniej (CEE). Nagrody mają na celu podkreślenie i promowanie inicjatyw na rzecz zrównoważonego rozwoju w całym regionie Europy Środkowo-Wschodniej, biorą pod uwagę wyjątkowe wyzwania i rozwiązania, które pojawiają się na tych różnorodnych rynkach i środowiskach. Takie podejście pozwala na szerszą reprezentację wysiłków na rzecz zrównoważonego rozwoju, zachęcając do szerokiej gamy innowacyjnych projektów z całego regionu.

Czy projekt podzielony na etapy, którego jeden z etapów zakończy się w 2023 r., może zostać zgłoszony do konkursu, koncentrując się na tym zakończonym etapie, nawet jeśli zakończenie projektu zaplanowano na 2030 r.?
Tak, można zgłosić do konkursu projekt podzielony na etapy, ze szczególnym uwzględnieniem etapu zakończonego w 2023 roku. Zgłoszenie powinno szczegółowo opisywać wyniki, skutki i osiągnięcia zakończonego etapu. Należy zauważyć, że ocena będzie opierać się wyłącznie na osiągnięciach i wynikach tego zakończonego etapu, a nie na przyszłych celach lub przewidywanych wynikach projektu. Takie podejście gwarantuje, że ocena będzie oparta na rzeczywistych, mierzalnych rezultatach osiągniętych w ramach projektu do momentu jego złożenia.


Ocenianie i nagrody

 

Jakie kryteria są stosowane przy ocenie zgłoszeń do nagród ECU Sustainability Awards?

Kryteria oceny nagród ECU Sustainability Awards skupiają się na kilku kluczowych aspektach inicjatyw na rzecz zrównoważonego rozwoju. Należą do nich innowacyjność i oryginalność projektu, jego wymierny wpływ na zrównoważony rozwój: środowiskowy, społeczny i gospodarczy, skalowalność i powtarzalność inicjatywy oraz zaangażowanie w zasady zrównoważonego rozwoju zarówno w strategii, jak i realizacji. Jury ocenia, na ile skutecznie każdy projekt spełnia te kryteria, szukając dowodów na znaczący i pozytywny wkład w zrównoważony rozwój w sektorze uczestnika.

Jak promowani są zwycięzcy po konkursie?
Zwycięzcy konkursu będą częścią procesu, działań marketingowych, którego celem jest powszechna widoczność i uznanie dla osiągnięcia. Będą one nagłaśniane poprzez kampanie mailowe skierowane do ponad 45 000 profesjonalistów z branży z sektorów handlu detalicznego, FMCG i dostawców rozwiązań, z dodatkową promocją na LinkedIn. Będziemy także angażować się we współpracę ze zwycięzcami w zakresie dostosowanych strategii komunikacyjnych, co obejmuje publikowanie szczegółowych studiów przypadków w celu zaprezentowania ich udanych inicjatyw na rzecz zrównoważonego rozwoju.

W jaki sposób zapewniona jest bezstronność i fachowość jury, zwłaszcza w odniesieniu do poszczególnych kategorii biorących udział w konkursie?
Ostateczny skład jury nagród ECU Sustainability Awards zostanie ustalony po otrzymaniu wszystkich zgłoszeń projektów. Dzięki temu można dostosować skład jury tak, aby uniknąć potencjalnych konfliktów interesów, zachowując neutralne stanowisko. W skład jury złożą się trzy odrębne jury: jedno dla kategorii Retail, jedno dla FMCG/CPG i jedno dla dostawców rozwiązań, a każde z nich składać się będzie z menedżerów wysokiego szczebla i ekspertów z odpowiednich dziedzin. Podział na konkretne kategorie dodatkowo gwarantuje bezstronność oraz to, że wiedza jury jest zgodna z niuansami każdego sektora, co zapewnia uczciwy i specjalistyczny proces oceny.

Gdzie mogę znaleźć informacje o poprzednich laureatach?
Możesz odwiedzić https://ecu-sustainability-awards.com, aby dowiedzieć się więcej o poprzednich zwycięzcach.


Widoczność, promocja i korzyści z udziału


W jaki sposób udział w konkursie ECU Sustainability Awards przyniesie korzyści mojej firmie lub organizacji?

Uczestnictwo w konkursie ECU Sustainability Awards oferuje firmie lub organizacji szereg korzyści. Po pierwsze, stanowi platformę do zaprezentowania swojego zaangażowania w zrównoważony rozwój, podkreślając swoje innowacyjne projekty i inicjatywy szerokiemu gronu odbiorców. Zwycięstwo lub nawet znalezienie się na krótkiej liście nominowanych może poprawić reputację marki, demonstrując wiodącą pozycję w zakresie zrównoważonego rozwoju w branży. Ponadto nagrody oferują możliwości nawiązania kontaktów z innymi liderami zrównoważonego rozwoju, potencjał do zaistnienia w mediach oraz szansę uczenia się na najlepszych praktykach innych osób. Służy także jako wewnętrzny motywator, podnoszący morale w zespole poprzez docenianie jego wysiłków na rzecz zrównoważonego rozwoju. Uczestnictwo sygnalizuje klientom, inwestorom i partnerom, że firma jest zaangażowana w wywieranie pozytywnego wpływu na środowisko i społeczeństwo.


Jakie możliwości zapewniono uczestnikom podczas gali wręczenia nagród ECU Sustainability Awards?
Podczas gali wręczenia nagród ECU Sustainability Awards zwycięzcy zyskają widoczność dzięki różnym możliwościom. Zostaną wyeksponowani w momencie ogłoszenia nagród i będą świętować swoje osiągnięcia przed publicznością złożoną z liderów branży i rówieśników. Podczas ceremonii każdy zwycięzca otrzyma także trofeum lub certyfikat będący oficjalnym potwierdzeniem jego zaangażowania w zrównoważony rozwój. Oprócz ogłoszenia nagród i ceremonii uznania, zwycięzcy każdej kategorii/podkategorii są zapraszani do udziału w specjalnym panelu drugiego dnia wydarzenia. Ta dyskusja panelowa umożliwia zwycięzcom podzielenie się spostrzeżeniami na temat udanych projektów w zakresie zrównoważonego rozwoju, omówienie wyzwań i rozwiązań oraz nawiązanie kontaktu z publicznością. Taka konfiguracja nie tylko podkreśla wkład zwycięzców w zrównoważony rozwój, ale także sprzyja dzieleniu się wiedzą i współpracą między zwycięzcami i uczestnikami.


Dodatkowe informacje

Jaką rolę w konkursie ECU Sustainability Awards odgrywają partnerzy tacy jak Henkel, LPR/Europool i European Circular Retail Foundation i czy wpływają na decyzję o zwycięzcy?
Partnerzy konkursu ECU Sustainability Awards, w tym Henkel, LPR/Europool i European Circular Retail Foundation, wspierają konkurs, wspierając jego cele i promując praktyki zrównoważonego rozwoju. Ich zaangażowanie podkreśla wspólne zaangażowanie w promowanie zrównoważonego rozwoju w różnych sektorach. Jednakże partnerzy ci nie biorą udziału w procesie oceniania ani nie wpływają na decyzję o tym, kto zdobędzie nagrody. Wyboru zwycięzców dokonuje niezależnie panel jury, dbając o to, aby ocena była bezstronna i opierała się wyłącznie na ustalonych kryteriach. Gwarantuje to, że proces przyznawania nagród jest sprawiedliwy, a osiągnięcia w zakresie zrównoważonego rozwoju są doceniane same w sobie.


Czy nagrody ECU Sustainability Awards oferują dalsze wsparcie lub możliwości promocyjne dla zwycięzców i godnych pochwały projektów, które nie wygrały?
Nagrody ECU Sustainability Awards nie tylko wyróżniają zwycięzców, ale także wyróżniają projekty zasługujące na pochwałę, które choć nie wygrywają, wykazują znaczący wkład w zrównoważony rozwój. Zarówno zwycięzcy, jak i znaczące projekty, które nie zwyciężyły, otrzymują różne formy uznania i wsparcia, które pomogą w dalszym rozwoju i promowaniu ich inicjatyw. Obejmuje to promocję za pośrednictwem kanałów nagród, możliwości nawiązywania kontaktów z partnerami z branży oraz potencjalne funkcje w studiach przypadków lub podczas wydarzeń i seminariów internetowych poświęconych zrównoważonemu rozwojowi.
Dla zwycięzców nagrody stanowią platformę szerokiej widoczności i uznania, poprawiając profil ich projektu wśród inwestorów, współpracowników i mediów. W przypadku projektów godnych pochwały uznanie w postaci nagród może również otworzyć drzwi do nowych partnerstw, możliwości finansowania i platform umożliwiających dzielenie się innowacyjnym podejściem do zrównoważonego rozwoju. Komitet organizacyjny ma na celu stworzenie społeczności praktyk wokół innowacji w zakresie zrównoważonego rozwoju, zachęcając wszystkich uczestników do wykorzystania swojego udziału na rzecz wzrostu i wpływu, niezależnie od statusu zwycięzcy.